მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია

1. შინაგანაწესი    ------------- იხილეთ  http://sxivi.ge/uploads/pages/shinaganawesi-5.pdf

2. დებულება   ------------- იხილეთ     http://sxivi.ge/uploads/pages/debuleba-73.pdf

3. სასკოლო გეგმა    ------------- იხილეთ   http://sxivi.ge/uploads/pages/debuleba-73.pdf

4. დამრიგებლის დებულება ---------------იხილეთ   http://sxivi.ge/uploads/pages/damrigebeli-51.pdf