მოსწავლეთა მიღებას 2018-19 სასწავლო წლისათვის

მოსწავლეთა მიღებას 2018-19 სასწავლო წლისათვის

შპს სკოლა-ლიცეუმი ,,სხივი" აცხადებს I-XII კლასების მოსწავლეთა მიღებას 2018-19 სასწავლო წლისათვის
* პირველ კლასში სკოლაში სწავლის დაწყებას შეძლებენ მხოლოდ ის ბავშვები, რომელთაც 6 წელი შეუსრულდებათ 17 სექტემბერს.

2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასური და შეღავათი იხილეთ ბმულზე http://sxivi.ge/ge/page/id/23/swavlis-safasuri

* 2018-2019 სასწავლო წელს პირველ კლასში მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი 
** მოსწავლის ორი ფოტოსურათი (3X4); 
**დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; **მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; 
**სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქეობის, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ან ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლისათვის პირადი ნომრის მინიჭება;
** შშმ პირის შემთხვევაში ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; 
** კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);