მოსწავლეთა რეგისტრაცია 2017-18 სასწავლო წლისათვის

მოსწავლეთა რეგისტრაცია 2017-18  სასწავლო წლისათვის

შპს სკოლა-ლიცეუმი ,,სხივი“ აცხადებს მოსწავლეთა  რეგისტრაციას 2017-18 სასწავლო წლისათვის

 

I კლასში მოსწავლეთა ჩარიცხვის მიზნით სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე რეგისტრაციის ვადად განისაზღვრა   10 აპრილიდან  30 ივნისის ჩათვლით

 

I კლასში მოსწავლეთა ჩარიცხვა წარმოებს შემდეგი დოკუმენტაციის საფუძველზე:

* მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება

* დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი

* სამოქალაქო რეესტრის მიერ  გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქეობის, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ან ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლისათვის პირადი ნომრის მინიჭება. (ე.წ. არასრულწლოვნის მოწმობა)

* ბავშვის სამედიცინო ფორმაN№26

* ორიფოტოსურათი 3×4

* მშობელთა (კანონიერი წარმომადგენლის) რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ( პირადობის მოწმობის ან პასპორტის) ასლი