სკოლის მისია

სკოლის მისია

სკოლის მისია

            სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის“ მისიაა საქართველოს კანონის საფუძველზე, საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძირითადი მიზნების შესაბამისად განახორციელოს თავისი საქმიანობა.

       უზრუნველყოს უსაფრთხო და პოზიტიური  გარემო.  აღზარდოს ინფორმირებული, ტექნოლოგიურიმიღწევისეფექტიანადგამოყენებისუნარისა დათანამედროვე  მოთხოვნათა შესაბამისი აკადემიური განათლების მქონე,  მაღალი ზნეობის, პატრიოტული სულისკვეთების, მულტიკულტურული და ტოლერანტული, კანონმორჩილიპიროვნება,  რომელიც გააცნობიერებსთავისპასუხისმგებლობასქვეყნისინტერესების, ტრადიციების, ისტორიული და კულტურული  ღირებულებებისმიმართ; თავადშექმნის  ღირებულებებსდასაკუთარწვლილსშეიტანსსაზოგადოების წინსვლაში, საქართველოს მსოფლიო ინტეგრაციაში და  თურქეთ -საქართველოს მეგობრული ურთიერთობების განვითარებაში.

     გამჭოლი პრიორიტეტული კომპეტენციების შესაბამისად, ხელს შეუწყობს მოზარდის პოტენციური შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებას, შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომების გამომუშავებას, მრავალენობრივი  კომპეტენციის ჩამოყალიბებას, დამოუკიდებელი, კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების განვითარებას.  მოამზადებს მოსწავლეებს საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის.