ელექტრონული ჟურნალი

სკოლაში მოქმედებს ელექტრონული ჟურნალი, რომელსაც გააჩნია ოთხი ძირითადი მხარე: მასწავლებლის, მშობლის, მოსწავლისა  და ადმინისტრატორის.   

მასწავლებლებს, მოსწავლეებსა   და მშობლებს აქვთ პირადი ნომრები, რომლის საშუალებით შედიან ელექტრონული ჟურნალის სისტემაში.

     მშობელს შეუძლია აკონტროლოს თავისი შვილის (შვილების) დღის განრიგი –რა აქვს დავალება, რა ნიშნებს იღებს, ესწრებოდა თუ არა ამა თუ იმ გაკვეთილს, ნახოს მასწავლებლის მიერ განმსაზღვრელი და განმავითრებელი შეფასება.

ელექტრონული ჟურნალი  www.sxivisis.ge