კათედრები

კათედრები

   სკოლაში არსებობს საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებელთა კათედრები, რომლებიც აერთიანებს საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებელს. კათედრების მუშაობის ფუნქციებია:

 საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინაცია;

ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა  განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;

სახელმძღვანელოების შერჩევა;

სხვა საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ. ისტორიასა და ქართულში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვა);

პროფესიული განვითარებისათვის სათანადო გზების დასახვა;

დამხმარე სასწავლო მასალებთან  და ბიბლიოთეკისათვის საჭირო წიგნებთან  დაკავშირებით სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება;

რეკომენდაციების შემუშავება ახალ მეთოდოლოგიებსა და მიდგომებთან დაკავშირებით. 

 

                   კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:

 რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, საჭიროების შემთხვევაში, ოქმებისა და საბუთების წარმოება);

 სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის სხდომის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებათა  მიწოდება   (მაგ. წიგნების არჩევის თაობაზე);

პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო ღონისძიებების (ტრენინგების, კონფერენციების და სხვა) ორგანიზება.

კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ. კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე.

                   კათედრები

ქართული ენის კათედრა

ინგლისური ენის კათედრა

მათემატიკის კათედრა

ისტორიისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

ინფორმატიკის კათედრა

I– IV კლასების კათედრა

II–III კლასების კათედრა

რუსული ენის კათედრა

მოსამზადებელი ჯგუფის კათედრა

თურქული ენის კათედრა