About Us

About Us

1992 წლის 30 ივლისსსაქართველოსადათურქეთსშორისხელიმოეწერახელშეკრულებასეკონომიკის, განათლების, მეცნიერებისადასპორტისსფეროებშითანამშრომლობისადაკეთილმეზობლობისშესახებ. “ჩაღლარის” სასწავლოდაწესებულებისწარმომადგენლებმაჩათვალეს, რომგანათლებისსფეროშითანამშრომლობაორიქვეყნისდაახლოებისსაქმეშიმნიშვნელოვანადგილსდაიკავებდა.

საქართველოსპრეზიდენტისბრძანებით, განათლებისსამინისტროსნებართვითდამისმიერდამტკიცებულისასწავლოპროგრამებით 1993 წელსშეუდგნენსაქმიანობას, რისშედეგადაცშეიქმნა:

1993 წელს ქ. თბილისშიდემირელისსახელობისკერძოკოლეჯი,

1994 წელსბათუმშირ. შაჰინისსახ. მეგობრობისლიცეუმი,

2004 წელსქუთაისისნიკონიკოლაძისსახელობისლიცეუმი,

2006 წელსთბილისისნიკოლოზწერეთლისსახ. საერთაშორისოსკოლა,

2007 წელსრუსთავისრუსთაველისსახელობისსკოლა, მარნეულისდავითაღმაშენებლისსახ. გახანგრძლივებულისწავლებისადაენათაცენტრები.

2003 წელსსკოლა-ლიცეუმი “სხივი”,რომელიცსაქმიანობასახორციელებსეროვნულისასწავლოგეგმისშესაბამისადდასრულადმოიცავსზოგადიგანათლების პირველსაფეხურს. 2008 წლისსექტემბრიდანდიდდიღომში, სამსართულიანლამაზშენობაშიდაიდობინასკოლა -ლიცეუმ ,,სხივმა” დადღესფუნქციონირებს 12 კლასი 200 მოსწავლით და მოსამზადებელი ჯგუფის 80 -მდე აღსაზრდელით.

სკოლას აქვს ჰერალდიკის ნიშნები: გერბი, ლოგო და ჰიმნი.

სკოლაგამოირჩევაკეთილმოწყობილისაკლასოოთახებით, საპრეზენტაციოოთახით, ბიოლოგიის , ინფორმატიკის, ჭადრაკის, გამოყენებითიხელოვნებისკაბინეტებით , სპორტისადაცეკვისდარბაზებით და ბიბლიოთეკით.საინფორმაციოდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიებისსწავლებასკოლისპრიორიტეტია. აქმიმდინარეობსმოსწავლეებშიამტექნოლოგიებისგამოყენებისთვისაუცილებელიუნარ-ჩვევებისგანვითარება. თითოეულმოსწავლესაქვსკომპიუტერთანინდივიდუალურადმუშაობისშესაძლებლობა. ბიოლოგიისგაკვეთილებზემოსწავლეებიმასწავლებლებისმეთვალყურეობითატარებენცდებს.

სკოლას, მისტერიტორიაზემოსწავლეთაუსაფრთხოებისუზრუნველყოფისმიზნით, ჰყავსდაცვა.სკოლაშიარისექიმისკაბინეტი, სადაცხდებამოსწავლეთაპერიოდულიპროფილაქტიკური შემოწმება.მოსწავლეებს, მასწავლებლებსადაპერსონალსემსახურებატრანსპორტი. მათსარგებლობაშია, აგრეთვე, სასადილო. სკოლისადმინისტრაციადაპედაგოგიურიკოლექტივიყველაფერსაკეთებსიმისათვის, რომბავშვებსთბილი, საქმიანიგარემოშეექმნათ, სადაცმათსაშუალებაექნებათგამოავლინონთავიანთინიჭიდაშესაძლებლობა, შემდეგკითავისიუშრეტიენერგიაყველაზეწარმატებულისფეროსკენმიმართონ.


სკოლადაკომპლექტებულიაკონკურსისწესითშერჩეულიმაღალპროფესიონალურიკადრებით. ისინიფლობენთანამედროვესაინფორმაციოტექნოლოგიებსდააქტიურადიყენებენმათსწავლებისპროცესში.მათიცოდნაშეესაბამებაახალიეპოქისმოთხოვნებს.

კლასებისმიხედვითსკოლაშიმუშაობსსაგნობრივი კათედრები, რომლებიცუზრუნველყოფსსასწავლომეთოდურმუშაობას.

სკოლამთლიანადპასუხობსსაქართველოსგანათლებისსამინისტროსმიერშემუშავებულსტანდარტებს, რასაცთავისმხრივსკოლისმიზნებიდანდაინტერესებიდანგამომდინარე, ემატებაგანსხვავებულიდისციპლინები, დამოუკიდებლადშემუშავებულისასწავლოპროგრამებით. ამმიზნითსავალდებულოსასწავლოდისციპლინებისგარდასკოლაშიფუნქციონირებსშემდეგიწრეები: ინგლისური, თურქულიდა რუსული ენები; ინფორმატიკა;მათემატიკა; ჭადრაკი; ცეკვა; მეტყველების კულტურა, მუსიკა; სახვითი ხელოვნება.

ცოდნის შემოწმება ტესტირების გზით ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა ჯანსაღი კონკურენციის ჩამოყალიბებისათვის. ამ მიზნით სკოლაში სისტემატურად ტარდება დიაგნოსტიკური ტესტირება. ჩვენს აღსაზრდელებს უთუოდ უფასდებათ სწავლა-ცოდნის მიღებაში დახარჯული შრომა-ძალისხმევა. სწავლაში წარჩინებულთათვის უამრავი ჯილდოა დაწესებული.

მათემატიკისა და ინფორმატიკის საოლიმპიადო წრეებში ბავშვები ემზადებიან რესპუბლიკური და საერთაშორისო ოლიმპიადებისათვის, ამზადებენ პროექტებს ნორჩ გამომგონებელთა კონკურსისათვის. ,,სხიველები”, აქტიურად მონაწილეობენ ამ კონკურსში.

სკოლა–ლიცეუმი ,,სხივი“ ორი რესპუბლიკური ოლიმპიადის დამფუძვნებელია. IV კლასელთა მათემატიკისა და „დედაენის“ რესპუბლიკური ოლიმპიადისა I-VI კლასელთათვის.

ქართულიენისსიწმინდეს, სიყვარულსადაპატივისცემისდანერგვასემსახურებადედაენისდღისადმიმიძღვნილიოლიმპიადა, რომელიცუკვეტრადიციადიქცა. აღსანიშნავია,რომსკოლა- ლიცეუმ ,,სხივის’’ მხარდამჭერიიყოსაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროდახელნაწერთაეროვნულიცენტრი.

მათემატიკის ოლიმპიადის მიზანია: მათემატიკისადმი ინტერესის გაღვივება; ლოგიკური აზროვნებისა და ანალიზის უნარის განვითარება; ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენა და წახალისება; ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის გამოცდილების მიღება;

ჩვენი ქვეყნის ისტორიის უკეთ გაცნობის მიზნით სკოლაში ხშირად ეწყობა ექსკურსიები როგორც ქალაქში, ასევე ქალაქგარეთ.

,,ჩაღლარის” საგანმანათლებლო დაწესებულების სკოლა-ლიცეუმ “სხივში “ რეგულარულად ტარდება მშობელთა კრებები. სკოლაში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება სკოლას, ოჯახსა და მოსწავლეს შორის ჰარმონიული დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას და ურთიერთანამშრომლობას. ამ მიზნით პედაგოგები ხშირად სტუმრობენ მშობლებს ოჯახში. დირექციის ხელშეწყობით პერიოდუ- ლად ტარდება პიკნიკები.

სკოლის ინიციატივით ტრადიციულად ეწყობა საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ჩვენი სკოლის მოსწავლეები.

სკოლაში ხშირად ეწყობა შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან.

სკოლამ გამოსცა ,,წლის წიგნი", რომელშიც ასახულია სკოლის ერთი წლის სასწავლო პროცესი და შემოქმედებითი ცხოვრება. სკოლას აქვს საკუთარი ვებ-გვერდი და სოციალური ქსელი სადაც განთავსებულია ყველა საჭირო ინფორმაცია და სიახლე.

ჩვენ ბავშვების თვალით ვუყურებთ სამყაროს, ბავშვების თვალით დანახული სამყარო კი ზღაპრულია…... მოდით ვიცხოვროთ ამ ზღაპრულ სამყაროში.